Legal

Zimpler allmänna villkor och bestämmelser

Version 1.3, 2019-09-14 Dessa allmänna villkor gäller för den tjänst som Zimpler AB, org. nr 556887-9984 (” Zimpler ” eller ” vi ”) tillhandahåller dig som kund. Zimpler tillhandahåller en elektronisk plånbok (” Wallet ”) som du kan göra insättningar till, samt uttag och betalningar ifrån (” Tjänsten ”). Genom att skapa en Wallet eller använda Tjänsten godkänner du dessa allmänna villkor samt Zimplers behandling av dina personuppgifter i enlighet med Zimplers integritetspolicy (tillsammans ” Villkoren ”) Vi rekommenderar att du läser Villkoren noggrant innan du använder Tjänsten. Villkoren innehåller bl.a. viktig information om Tjänsten och om eventuella kostnader och avgifter som Zimpler kan komma att debitera dig. Du måste vara minst 18 år för att få använda Tjänsten.

1 - Tjänsten

Zimpler är ett svenskt företag som vill göra det möjligt för dig att betala tryggt och enkelt via din mobiltelefon. Tjänsten som Zimpler tillhandahåller innebär att du som kund kan genomföra säkra betalningar på Internet hos våra anslutna samarbetspartners (” Samarbetspartner ”) såsom e-handlare, reseföretag och tjänsteföretag. Tjänsten gör det också möjlighet för dig att ta ut pengar från en Samarbetspartner till din Wallet och därefter enkelt föra över dem till ditt bankkonto eller kreditkort. Första gången du använder Zimpler behöver vi identifiera dig och vi ber dig då ange ditt mobilnummer och den verifikationskod som du får via SMS. När du har identifierat dig skapar vi en Wallet åt dig. Därefter kan du enkelt använda Tjänsten hos en Samarbetspartner genom att välja Zimpler vid köp/insättning. Du behöver då bara ange ditt mobilnummer och bekräfta köpet/insättningen med verifieringskoden som skickas till din mobiltelefon. Zimpler kan komma att inhämta tilläggsinformation om dig såsom personnummer, namn och adress samt vid val av faktura även kreditinformation från tredje part. Det är kostnadsfritt att skapa och använda en Wallet. Eventuella skatter eller avgifter kan dock tillkomma genom valt betalningsalternativ och tas då ut av Zimpler eller tredje man, se närmare nedan samt de enskilda betalningsvillkoren för det alternativ du väljer.

2 - Betalningsalternativ och avgifter

När du använder Tjänsten visas de insättnings- och betalningsalternativ som Zimpler erbjuder dig att välja mellan. De betalningsalternativ som för närvarande kan komma att erbjudas genom Tjänsten är faktura, kortbetalning, direktbetalning via bank, autogiro samt Swish. Betalningsalternativen tillhandahålls antingen direkt av Zimpler (se avsnitt 2.1) eller genom tredje man (se avsnitt 2.2-2.4). De betalningsalternativ som erbjuds varierar beroende på land och Samarbetspartner. För de betalningsalternativ som tillhandahålls av tredje man gäller separata villkor mellan dig och sådan tredje man. Zimpler kan komma att lägga till eller ta bort ett eller flera av de betalningsalternativ som erbjuds i Tjänsten. Zimpler genomför en betalningsorder åt dig och anses som mottagen efter att du godkänt betalningsordern. En växlingsavgift (+ 2.0 % på den genomsnittliga växlingskursen som finns tillgänglig på oanda.com) kan dock komma att tillämpas om du betalar för en produkt eller en tjänst i en annan valuta än den valuta som produkten eller tjänsten erbjöds i på Handlarens hemsida.

2.1 - Faktura

Vid betalning hos en Samarbetspartner via faktura beviljar Zimpler dig en kredit till ett belopp som motsvarar det du satt in eller handlat för hos en Samarbetspartner. Zimpler betalar Samarbetspartnern och du betalar därefter Zimpler. Vid betalning med faktura gäller Zimplers fakturavillkor nedan. För närvarande är betalningstiden för fakturor 14 dagar. Vid utebliven betalning utgår en påminnelseavgift om 60,00 kr samt dröjsmålsränta motsvarande 24,00%. Fakturan skickas via SMS, e-post eller vanlig post. Fakturan innefattar dels ett belopp som motsvarar det du satt in eller handlat för hos en Samarbetspartner samt en faktureringsavgift enligt tabellen nedan:

Summa på köp/insättning (SEK) Avgift per köp/insättning (SEK)
0 - 299 9,00
300 - 499 19,00
500 - 799 29,00
800+ 49,00

Vid köp- eller insättningstillfället gör Zimpler en kreditbedömning om faktura har valts som betalsätt. I vissa fall innebär detta att en kreditupplysning görs och du får då en kopia av kreditupplysningen skickad till dig via e -post eller vanlig post. Om vi bedömer att vi inte kan bevilja krediten kommer du att nekas möjligheten att betala via faktura, i samband med detta informerar vi dig om skälen till att du inte kan ges möjligheten att betala via faktura.

2.2 - Andra betalsätt än faktura

Du kan även sätta in medel till din Wallet eller göra betalningar till en Samarbetspartner genom exempelvis kortbetalning, direktbetalning via bank och Swish. De villkor som gäller för dessa betalsätt framgår av ditt avtal med respektive betaltjänstleverantör.

2.3 - Direktbetalning via Bank

Genom godkännande av direktbetalning via bank utförs betalningen på uppdrag av dig. Observera att du inte får återkalla en betalning som du har godkänd, om detta ändå sker är du fortfarande betalningsansvarig. Din bank ansvarar för att betalningar som har initierats på ett korrekt sätt även genomförs. Om din bank inte lyckas genomföra en transaktion som initierats på ett korrekt sätt så ansvarar din bank för att återbetala pengarna till dig. Det är din bank som ska återställa det debiterade betalkontots ställning även om en leverantör av en betalningsinitieringstjänst har initierat den felaktigt genomförda transaktionen. Om en betalningstransaktion som initierats av dig inte genomförs eller genomförs bristfälligt, ska din bank, oavsett om denne har ansvar för det inträffade, på begäran av dig så snart som möjligt försöka spåra den initierade betalningstransaktionen och underrätta dig om resultatet.

2.3 - Direktbetalning via Bank – Autogiro

Inledning Genom att lämna ditt medgivande till betalning via Autogiro och godkänna dessa villkor ger du Zimpler ett medgivande till betalning via Autogiro. Zimpler erbjuder dig för tillfället möjligheten att via Autogiro betala i en butik som erbjuder denna tjänst. Genomföra en betalning När du väljer att betala för ett köp via Autogiro dras pengarna från ditt konto inom två bankdagar från dagen din beställning är gjord för det fall ditt köp avser digitala varor och tjänster eller som meddelas av butiken för det fall ditt köp avser ett återkommande köp. Skulle täckning saknas på ditt konto då betalningstransaktionen ska genomföras kommer du istället att få en faktura på köpet villkoren under ”2.1 Faktura” ovan kommer då att gälla. Vid utebliven betalning inom kredittiden för faktura kan avgifter och dröjsmålsränta tillkomma i enlighet med villkoren. Notera att en kreditprövning görs när du ger ditt medgivande till autogiro som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Du får då en kopia på kreditupplysningen per post. För den/de första betalningen/betalningarna som du vill genomföra kan upprepade uttagsförsök förekomma under de kommande bankdagarna fram tills dess att medgivandet har godkänts. Zimpler kommer i dessa fall inte att genomföra mer än en betalningstransaktion. Sker det en retur eller annan nedsättning av den ursprungliga fordran efter att du har har valt att betala via Autogiro men innan betalningstransaktionen har genomförts kommer du att meddelas om det nya, justerade beloppet som kommer att dras.

2.4.1 - Medgivande till betalning via Autogiro

Undertecknad (”betalaren”), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag (”förfallodagen”) via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.

2.4.2 - Beskrivning

Allmänt Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör. Definition av bankdag Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag. Information om betalning Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs. Täckning måste finnas på kontot Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl. 00.01 på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök. Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder) Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet. Medgivandets giltighetstid, återkallelse Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören. Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till Autogiro Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren.

2.5 - Avgifter som tillämpas av din bank

Genom att använda Tjänsten godkänner du att du ensam har ansvaret för alla avgifter som kan tas ut av din bank eller annan betaltjänstleverantör vid genomförande av nationella eller internationella betalningar/transaktioner.

2.6 - Genomförandetid för en betalningstransaktion

Insättningar genomförs omgående och beloppet dras direkt från ditt konto när betalalternativen kort eller direkt bank betalning används. Se 2.1 för detaljer om faktura betalning samt 2.4 för detaljer om autogiro betalning. Målsättningen är att utbetalningar ska vara genomförda inom 5 minuter men det kan ta upp till 1 bankdag innan pengarna är tillgängliga på ditt konto.

2.7 - Kommunikationsmedel och tekniska krav

För att kunna använda Zimplers tjänster krävs uppkoppling mot Internet. För sådan uppkoppling krävs viss dator och kommunikationsutrustning, programvara samt Internetabonnemang. Du ansvarar alltid själv för tillgång till den tekniska utrustning och programvara som krävs för Internettjänsten samt ansvarar för eventuella uppkopplingskostnader mot Internet. Du ska visa normal aktsamhet och skydda din tekniska utrustning mot obehörigt nyttjande, bl.a. genom att använda erforderliga antivirusprogram och brandvägg. Du står själv för kostnaden för denna utrustning.

3 - Autentiseringsuppgifter

Alla transaktioner som utförs med hjälp av verifikationskoden som skickas till din mobiltelefon anses utförda av dig med de begränsningar som framgår av lagbestämmelser om obehöriga betalningar. Om du använder något av de betalsätt som anges i punkt 2.2 och 2.3 för att sätta in medel på din Wallet kan Zimpler komma att ta del av din inloggningsinformation hos den betaltjänstleverantör som tillhandahåller betalsättet. Zimpler vidarebefordrar informationen via Tjänstens gränssnitt till motsvarande gränssnitt hos den betaltjänstleverantör som tillhandahåller betalsättet. All kommunikation som överförs vid användning av Tjänsten är krypterad och din inloggningsinformation lagras inte utan vidarebefordras till motsvarande inmatningsfält hos den betaltjänstleverantör som tillhandahåller betalsättet.

4 - Användning

Zimpler är innehavare av samtliga rättigheter till Tjänsten. Som användare får du bara använda Tjänsten på avsett sätt och i enlighet med dessa Villkor för att genomföra köp, sätta in eller ta ut medel på din Wallet. Genom att godkänna dessa Villkor försäkrar du att de uppgifter du uppger är dina och att dessa uppgifter är korrekta. Du försäkrar vidare att du har rätt att ingå avtal utan godkännande från målsman, förvaltare eller annan person samt att du har rätt att disponera över de tillgångar som berörs vid användandet av Tjänsten. Genom att godkänna dessa Villkor försäkrar du härmed att du inte kommer att använda Tjänsten för något syfte som bryter mot tillämplig lagstiftning. Du är personligt ansvarig för samtliga transaktioner som genomförs på ditt konto om inte annat sägs i dessa Villkor. Genom att godkänna dessa Villkor , åtar du dig att tillhandahålla all ytterligare information som Zimpler vid var tid anser är nödvändig för att säkerställa att tillämplig lagstiftning följs, exempelvis för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Tillhandahåller du inte sådan ytterligare information på begäran, kan Zimpler komma att neka dig att använda Tjänsten.

5 - Otillåten användning av Tjänsten

Om du har använt uppgifter som inte är dina eller som du av annan anledning inte har rätt att använda, eller använt Tjänsten på sätt som inte är avsett, betraktar Zimpler detta som ett missbruk. All information relaterad till missbruk eller misstänkt missbruk av Tjänsten, exempelvis genom angivande av felaktiga eller vilseledande uppgifter kan sparas och användas för framtida riskbedömningar och för att skydda inblandade parter. Om du missbrukar Tjänsten kan du komma att spärras från vidare möjlighet att använda Tjänsten. Zimpler förbehåller sig rätten att vidta lämpliga åtgärder, registrera och suspendera en eller flera av dina transaktioner vid misstänkt kriminell eller olaglig aktivitet, missbruk av Tjänsten eller någon annan handling eller underlåtenhet som negativt kan påverka Tjänsten eller som kan exponera dig som användare, Zimpler eller tredje man för skada.

6 - Obehöriga transaktioner

Du ska förvara dina inloggningsuppgifter på ett säkert sätt och så att inte obehöriga får tillgång till dem. Om du får kännedom om att någon obehörigen har fått tillgång till och/eller har använt dina inloggningsuppgifter och/eller nyttjat Tjänsten ska du kontakta Zimpler omgående. Om transaktionen är en direkt bank betalning måste du även anmäla detta till din bank omgående. Om vi får kännedom om att någon obehörigen har nyttjat Tjänsten för din räkning kontaktar vi dig på det sätt som är lämpligt utifrån den uppkomna situationen.

6.1 - Ansvar vid obehöriga transaktioner

Om en obehörig betalningstransaktion har genomförts till följd av att du har underlåtit att skydda dina personliga inloggningsuppgifter, ska du stå för beloppet, dock högst 400 kr. Om en obehörig betalningstransaktion har genomförts till följd av grov oaktsamhet, ska du stå för hela beloppet, dock högst 12 000 kr. Har du handlat särskilt klandervärt ska du stå för hela beloppet. Om även någon annan än kontohavaren är behörig enligt kontoavtalet ska den andra personens handlande räknas som om kontohavaren själv hade handlat.

7 - Länkar till eller från andra webbplatser

Zimpler godkänner eller kontrollerar inte någon tredje parts eller Samarbetspartners webbplats eller applikation och Zimpler ansvarar inte och är inte skyldigt på något sätt för deras innehåll. Till den del du använder webbplatseller applikation från tredje part eller Samarbetspartner tillämpas villkoren för den platsen/applikationen.

8 - Ansvarsbegränsning

Utöver vad som följer av tillämplig tvingande konsumenträttslig lagstiftning ansvarar Zimpler inte i något fall gentemot dig för några direkta eller indirekta förluster eller skador som uppstått på grund av användning av Tjänsten. Zimpler ansvarar inte under några omständigheter för någon ekonomisk förlust, fördröjning eller bristande prestanda i Tjänsten i den utsträckning sådan förlust, fördröjning eller brist orsakas av Force majeure eller annan händelse som står utanför Zimpler kontroll. Om Zimpler, oavsett vad som anges i föregående stycken, skulle anses ansvariga så är Zimplers ansvar gentemot dig eller tredje man begränsat till SEK 1000. Bestämmelserna i dessa Villkor ska inte begränsa Zimplers ansvar vid uppsåt eller grov vårdslöshet eller Zimplers ansvar enligt tvingande lag.

9 - Avtalstid och uppsägning

Rätten för dig att använda Tjänsten kvarstår tills dess att någon av parterna säger upp dessa Villkor. I det fallet Zimpler väljer att avsluta avtalet är uppsägningstiden 2 månader. Zimpler har dock rätt att säga upp dessa Villkor samt din användning av Tjänsten för det fall du bryter mot dessa villkor. Sådan uppsägning har omedelbar effekt men påverkar inte villkor och skyldigheter för genomförda köp eller insättningar (obetalda fakturor, avgifter etc.) eller rätten att behandla personuppgifter på det sätt som framgår i Integritetspolicyn . Du kan när som helst avsluta Tjänsten genom att kontakta oss. Har du pengar i din Wallet kommer vi att återbetala dessa till dig genom att överföra dem till ditt bankkonto.

10 - Ogiltighet

Skulle någon bestämmelse i dessa Villkor (eller del därav) vara ogiltig, ska bestämmelsen anses struken och övriga bestämmelser i Villkoren ska fortsätta att gälla.

11 - Villkorsändring

Villkoren kan komma att ändras av Zimpler från tid till annan. Vi kommer att meddela dig två (2) månader innan en sådan villkorsändring träder ikraft. Om du inte skulle acceptera ändringen i Villkoren kan du säga upp avtalet med omedelbar verkan fram till den dag då ändringen träder ikraft. Genom att fortsätta att använda Tjänsten efter att villkorsändringen trätt i kraft godkänner du sådan ändring. Du hittar alltid gällande version av Villkoren på Zimplers webbplats, www.zimpler.com

Transfer of personal data

The processing of personal data may be performed by partners of Zimpler where required, for service fulfilment. Hence your data will be transferred to, or shared with, a third party. When this is the case we will take all reasonable legal, technical and organizational measurements to ensure that your personal data will be treated in a safe manner with a pertinent level of protection.

We may transfer to, or share your data with, the following types of third parties;

Merchants

Zimpler may share your personal data with the merchant with  whom you are making a purchase, pertaining to personal data required for the merchant to fulfil and administer your purchase, including processing of any dispute. For personal data shared with merchants, the data protection policy and personal data processing policies applies.

Governing bodies

Zimpler may supply necessary data to governing bodies such as the police, tax agencies and other governing bodies, if we are so legally required or if you have approved our doing so. One example of legal grounds for transferring data is the regulations on anti-money laundering and terrorist financing.

Suppliers

Your personal data may be shared with credit scoring companies and identification companies aiding you in proving your identity. Zimpler uses different subcontractors depending on country and the payment method used.

We will not sell your personal data to third parties unless we have your consent in doing so.

Processing of personal data in third country

Your personal data is  meant to be processed within the EU/EEA but may in exceptional cases be transferred to, and processed in, non-EU/EEA countries by another supplier or subcontractor. We will  take all reasonable legal, technical and organizational measurements to ensure that your personal data will be treated in a way comparable to and at the same level as, is offered within the EU/EEA.

Keeping of personal data

Personal data is only kept for as long as is required to fulfil the purpose they are appointed for or fulfil obligations, under applicable laws and regulations.

Your rights

Right to register extracts

Individuals are entitled to receive information regarding what personal data Zimpler is processing about them, once a calendar year. Request of such an extract should be made in writing and be signed by the person making the request. It should  contain information about name and personal number (personnummer).

Right to correction

You are entitled to request amendment of erroneous or incomplete information about yourself by contacting Zimpler's customer support.

Right to deletion

You are entitled to request deletion of your personal data in those cases where it is no longer required for the purpose it was collected, and where there are no legal duties preventing the data from being  deleted.

Right to limitation

You are entitled to request  a limitation in processing of your personal data so that it may only be processed for limited purposes. Limitation may be requested upon challenging the correctness of personal data, if required to establish, enforce or defend legal claims and in case of objection to interest weighing. If the processing  is limited in accordance with  the mentioned situations, we may, until such limitation is lifted, other than storing, only process the data in order to establish, enforce or defend legal claims. Or to protect physical or legal person.

Right to objection

You are entitled to object to certain processing of your personal data. If you no longer want us to process your personal data for, for example, direct marketing, you may contact us.

Right to data portability

If our right to process your personal data is based upon either your consent or fulfilment of an agreement with you, you are entitled to request having data, pertaining to you and that you have supplied to us, transferred to another data controller (so called data portability). A prerequisite for data portability is that the transmission is technically feasible and can be automated.

Complaint to regulatory body

If you consider the processing of your personal data contradicts the Data Protection Regulation, you have the right to submit a complaint to the regulatory body affected (Datainspektionen).

Changes in the integrity policy

This policy may be updated from time to time. You will always find the latest version on our website.

Contact information

Controller of personal data for processing of your personal data is Zimpler AB, org. no 556887-9984, Döbelnsgatan 12, 113 58 Stockholm, Sweden. If you have questions about the processing of your personal data or when referencing the rights above feel free to contact us.

Updated 2018-05-22