Integritetspolicy

Inom Zimpler AB värnar vi om din integritet. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. Därtill beskrivs dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Information som du ger till oss

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, exempelvis när du bekräftar ett köp hos en handlare eller när du kontaktar oss. Den information som vi får del av är bl.a. person- och kontaktinformation samt information om betalningen.

Information som vi samlar in

 För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster behöver vi samla in information om dig. Informationen lämnas eller inhämtas direkt från dig som är kund eller intresserad av att nyttja våra tjänster. Vi kan även komma att samla information från tredje part. Den information som kan komma att samlas in är:

  • Person- och kontaktinformation (namn, födelsedatum, personnummer, e-postadress, mobiltelefonnummer, adress)
  • Betalningsinformation (kortnummer, giltighetsdatum, CVV-kod, bankkontonummer)
  • Finansiell information (Kreditvärdighet, din inkomst, kredithistorik)
  • Enhetsinformation (IP- adress, språkinställningar, operativsystem, plattform och skärmupplösning)
  • Geografisk information
  • Information om hur du interagerar med Zimpler. (Information om hur du anväder våra tjänster inklusive felmeddelanden och svarstider)

Hantering av information

Den information som vi samlar in om dig används för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och uppfylla nödvändiga rättsliga och avtalsmässiga skyldigheter. Vi kan även komma att använda dina personuppgifter för direkt marknadsföring eller för att informera dig om andra produkter och tjänster som vi erbjuder och som kan vara av intresse för dig. Vi behandlar personuppgifter baserat på bl.a. följande grunder:

Ändamål med behandlingen

Laglig grund för behandlingen

Automatiserat beslutsfattande

Bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter

Fullföljande av avtal

Nej

Genomföra betalning din betalning

Fullföljande av avtal

Ja

Utföra riskanalys och förhindra bedrägerier

Rättslig förpliktelse och andra berättigade intressen

Ja

Förbättra våra tjänster för användare genom dataanalys inklusive A/B testning

Berättigat intresse

Nej

Hjälpa dig med support ärenden

Fullföljande av avtal

Nej

Marknadsföring inklusive kundnöjdhetsundersökningar

Berättigat intresse

Nej

Överföring av personuppgifter

Behandling av personuppgifter kan komma att ske hos Zimplers samarbetspartners i den mån det är nödvändigt för fullgörande av tjänst. Din information kommer därvid att behöva överföras eller delas med tredje part. Vi kommer vid sådana tillfällen vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en lämplig skyddsnivå.

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, följande tredje parter:

Handlare

Zimpler kan komma att dela dina personuppgifter med den handlare vilken du gör ett köp hos, sådana personuppgifter som är nödvändiga för att handlaren ska kunna utföra och administrera ditt köp, inklusive för hantering av tvister. För de personuppgifter som delas med handlare gäller handlarens dataskyddspolicy och personuppgiftshantering.

Myndigheter

Zimpler kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom Polismyndigheten, Skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Ett exempel på laglig grund för att lämna information är regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Leverantörer

Dina personuppgifter kan kommas att delas med kreditupplysningsföretag och identifierings företag som hjälper dig att styrka din identitet. Zimpler använder olika underleverantörer beroende på land och vilken betalmetod som används.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt godkännande att göra det.

Behandling av personuppgifter i tredje land

Dina personuppgifter avses att behandlas inom EU/ EES men kan i undantagsfall överföras till, och behandlas i, land utanför EU/ EES av annan leverantör eller underleverantör. Vi kommer då att vidta alla rimliga legal, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en lämplig skyddsnivå som är jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/ EES.

Bevarande av personuppgifter

Personuppgifter sparas endast så länge som det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål de avsetts för eller uppfylla skyldigheter enligt tillämpliga lagar och regler.

Dina rättigheter

Rätt till registerutdrag

Privatpersoner har rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter Zimpler behandlar om dem. Begäran om sådant registerutdrag ska göras skriftligen och vara undertecknat av den sökande samt innehålla uppgift om namn och personnummer.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktig eller icke-komplett information om dig själv genom att kontakta supporten på Zimpler.

Rätt till radering

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall där de ej längre är nödvändiga för det ändamål de blev insamlade för och där det inte finns rättsliga förpliktelser som förhindrar att uppgifterna raderas.

Rätt till begräsning

Du har rätt att begära begräsning av behandling av dina personuppgifter så att de att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Begräsning kan begäras vid bestridande av personuppgifters korrekthet, om det krävs för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk samt vid invändande mot intresseavvägning. Om behandling begränsats enligt nämnda situationer får vi, till dess om begräsning hävs, utöver lagring endast behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller till skydd för fysisk eller juridisk person.

Rätt till invändning

Du har rätt att motsäga dig viss typ av behandling av dina personuppgifter. Om du inte längre önskar att vi behandlar dina personuppgifter för exempelvis direktmarknadsföring kan du kontakta oss.

Rätt till dataportabilitet

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på antingen ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig, har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserat.

Klagomål till tillsynsmyndighet

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med Dataskyddsförordningen har du rätt att inge klagomål hos berörd tillsynsmyndighet (Datainspektionen).

Ändringar i Integritetspolicyn

Denna policy kan komma att uppdateras från tid till annan. Den senaste finner du alltid på denna webbsida.

Kontaktinformation

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är Zimpler AB, org. nr 556887-9984, Döbelnsgatan 12, 113 58 Stockholm. Vid frågor rörande behandling av dina personuppgifter eller åberopande av rättigheter enligt ovan är du välkommen att kontakta oss via: http://support.zimpler.com/

Integritetspolicy uppdaterades senast 2018-05-04