ZIMPLER ALLMÄNNA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER

Version 1.2, 2018-10-04

Dessa allmänna villkor gäller för den tjänst som Zimpler AB, org. nr 556887-9984 (”Zimpler” eller ”vi”) tillhandahåller dig som kund. Zimpler tillhandahåller en elektronisk plånbok (”Wallet”) som du kan göra insättningar till, samt uttag och betalningar ifrån (”Tjänsten”). Genom att skapa en Wallet eller använda Tjänsten godkänner du dessa allmänna villkor samt Zimplers behandling av dina personuppgifter i enlighet med Zimplers integritetspolicy (tillsammans ”Villkoren”) Vi rekommenderar att du läser Villkoren noggrant innan du använder Tjänsten. Villkoren innehåller bl.a. viktig information om Tjänsten och om eventuella kostnader och avgifter som Zimpler kan komma att debitera dig. Du måste vara minst 18 år för att få använda Tjänsten.

1 Tjänsten

Zimpler är ett svenskt företag som vill göra det möjligt för dig att betala tryggt och enkelt via din mobiltelefon. Tjänsten som Zimpler tillhandahåller innebär att du som kund kan genomföra säkra betalningar på Internet hos våra anslutna samarbetspartners (”Samarbetspartner”) såsom e- handlare, reseföretag och tjänsteföretag. Tjänsten gör det också möjlighet för dig att ta ut pengar från en Samarbetspartner till din Wallet och därefter enkelt föra över dem till ditt bankkonto eller kreditkort. Första gången du använder Zimpler behöver vi identifiera dig och vi ber dig då ange ditt mobilnummer och den verifikationskod som du får via SMS. När du har identifierat dig skapar vi en Wallet åt dig. Därefter kan du enkelt använda Tjänsten hos en Samarbetspartner genom att välja Zimpler vid köp/insättning. Du behöver då bara ange ditt mobilnummer och bekräfta köpet/insättningen med verifieringskoden som skickas till din mobiltelefon. Zimpler kan komma att inhämta tilläggsinformation om dig såsom personnummer, namn och adress samt vid val av faktura även kreditinformation från tredje part. Det är kostnadsfritt att skapa och använda en Wallet. Eventuella skatter eller avgifter kan dock tillkomma genom valt betalningsalternativ och tas då ut av Zimpler eller tredje man, se närmare nedan samt de enskilda betalningsvillkoren för det alternativ du väljer.

2 Betalningsalternativ och avgifter

När du använder Tjänsten visas de insättnings- och betalningsalternativ som Zimpler erbjuder dig att välja mellan. De betalningsalternativ som för närvarande kan komma att erbjudas genom Tjänsten är faktura, kortbetalning, direktbetalning via bank samt Swish. Betalningsalternativen tillhandahålls antingen direkt av Zimpler (se avsnitt 2.1 och 2.3) eller genom tredje man (se avsnitt 2.2). De betalningsalternativ som erbjuds varierar beroende på land och Samarbetspartner. För de betalningsalternativ som tillhandahålls av tredje man gäller separata villkor mellan dig och sådan tredje man. Zimpler kan komma att lägga till eller ta bort ett eller flera av de betalningsalternativ som erbjuds i Tjänsten.

2.1 Faktura

Vid betalning hos en Samarbetspartner via faktura beviljar Zimpler dig en kredit till ett belopp som motsvarar det du satt in eller handlat för hos en Samarbetspartner. Zimpler betalar Samarbetspartnern och du betalar därefter Zimpler. Vid betalning med faktura gäller Zimplers fakturavillkor nedan. För närvarande är betalningstiden för fakturor 14 dagar. Vid utebliven betalning utgår en påminnelseavgift om 60,00 kr samt dröjsmålsränta motsvarande 24,00%. Fakturan skickas via SMS, e-post eller vanlig post. Fakturan innefattar dels ett belopp som motsvarar det du satt in eller handlat för hos en Samarbetspartner samt en faktureringsavgift enligt tabellen nedan:

Summa på köp/insättning (SEK) | Avgift per köp/insättning (SEK)

0 - 299 | 9,00

300 - 499 | 19,00

500 - 799 | 29,00

800+ | 49,00

Vid köp- eller insättningstillfället gör Zimpler en kreditbedömning om faktura har valts som betalsätt. I vissa fall innebär detta att en kreditupplysning görs och du får då en kopia av kreditupplysningen skickad till dig via e-post eller vanlig post. Om vi bedömer att vi inte kan bevilja krediten kommer du att nekas möjligheten att betala via faktura, i samband med detta informerar vi dig om skälen till att du inte kan ges möjligheten att betala via faktura.

2.2 Andra betalsätt än faktura

Du kan även sätta in medel till din Wallet eller göra betalningar till en Samarbetspartner genom exempelvis kortbetalning, direktbetalning via bank och Swish. De villkor som gäller för dessa betalsätt framgår av ditt avtal med respektive betaltjänstleverantör.

2.3 Direktbetalning via bank

Genom godkännande av direktbetalning via bank utför Entercash via ansluten verksamhetsutgivare betalningen på uppdrag av dig. Observera att om en godkänd betalning av någon anledning senare avbryts är du fortfarande betalningsansvarig. Entercash är ett Finansiell institution under tillsyn. För mer information, se fullständiga villkor här.

2.4 Avgifter som tillämpas av din bank

Genom att använda Tjänsten godkänner du att du ensam har ansvaret för alla avgifter som kan tas ut av din bank eller annan betaltjänstleverantör vid genomförande av nationella eller internationella betalningar/transaktioner.

3 Autentiseringsuppgifter

Alla transaktioner som utförs med hjälp av verifikationskoden som skickas till din mobiltelefon anses utförda av dig med de begränsningar som framgår av lagbestämmelser om obehöriga betalningar.

Om du använder något av de betalsätt som anges i punkt 2.2 och 2.3 för att sätta in medel på din Wallet kan Zimpler komma att ta del av din inloggningsinformation hos den betaltjänstleverantör som tillhandahåller betalsättet. Zimpler vidarebefordrar informationen via Tjänstens gränssnitt till motsvarande gränssnitt hos den betaltjänstleverantör som tillhandahåller betalsättet. All kommunikation som överförs vid användning av Tjänsten är krypterad och din inloggningsinformation lagras inte utan vidarebefordras till motsvarande inmatningsfält hos den betaltjänstleverantör som tillhandahåller betalsättet.

4 Användning

Zimpler är innehavare av samtliga rättigheter till Tjänsten. Som användare får du bara använda Tjänsten på avsett sätt och i enlighet med dessa Villkor för att genomföra köp, sätta in eller ta ut medel på din Wallet. Genom att godkänna dessa Villkor försäkrar du att de uppgifter du uppger är dina och att dessa uppgifter är korrekta. Du försäkrar vidare att du har rätt att ingå avtal utan godkännande från målsman, förvaltare eller annan person samt att du har rätt att disponera över de tillgångar som berörs vid användandet av Tjänsten. Genom att godkänna dessa Villkor försäkrar du härmed att du inte kommer att använda Tjänsten för något syfte som bryter mot tillämplig lagstiftning. Du är personligt ansvarig för samtliga transaktioner som genomförs på ditt konto om inte annat sägs i dessa Villkor. Genom att godkänna dessa Villkor, åtar du dig att tillhandahålla all ytterligare information som Zimpler vid var tid anser är nödvändig för att säkerställa att tillämplig lagstiftning följs, exempelvis för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Tillhandahåller du inte sådan ytterligare information på begäran, kan Zimpler komma att neka dig att använda Tjänsten.

5 Otillåten användning av Tjänsten

Om du har använt uppgifter som inte är dina eller som du av annan anledning inte har rätt att använda, eller använt Tjänsten på sätt som inte är avsett, betraktar Zimpler detta som ett missbruk. All information relaterad till missbruk eller misstänkt missbruk av Tjänsten, exempelvis genom angivande av felaktiga eller vilseledande uppgifter kan sparas och användas för framtida riskbedömningar och för att skydda inblandade parter. Om du missbrukar Tjänsten kan du komma att spärras från vidare möjlighet att använda Tjänsten. Zimpler förbehåller sig rätten att vidta lämpliga åtgärder, registrera och suspendera en eller flera av dina transaktioner vid misstänkt kriminell eller olaglig aktivitet, missbruk av Tjänsten eller någon annan handling eller underlåtenhet som negativt kan påverka Tjänsten eller som kan exponera dig som användare, Zimpler eller tredje man för skada.

6 Obehöriga transaktioner

Du ska förvara dina inloggningsuppgifter på ett säkert sätt och så att inte obehöriga får tillgång till dem. Om du får kännedom om att någon obehörigen har fått tillgång till och/eller har använt dina inloggningsuppgifter och/eller nyttjat Tjänsten ska du snarast kontakta Zimpler. Om vi får kännedom om att någon obehörigen har nyttjat Tjänsten för din räkning kontaktar vi dig på det sätt som är lämpligt utifrån den uppkomna situationen.

7 Länkar till eller från andra webbplatser

Zimpler godkänner eller kontrollerar inte någon tredje parts eller Samarbetspartners webbplats eller applikation och Zimpler ansvarar inte och är inte skyldigt på något sätt för deras innehåll. Till den del du använder webbplats eller applikation från tredje part eller Samarbetspartner tillämpas villkoren för den platsen/applikationen.

8 Ansvarsbegränsning

Utöver vad som följer av tillämplig tvingande konsumenträttslig lagstiftning ansvarar Zimpler inte i något fall gentemot dig för några direkta eller indirekta förluster eller skador som uppstått på grund av användning av Tjänsten. Zimpler ansvarar inte under några omständigheter för någon ekonomisk förlust, fördröjning eller bristande prestanda i Tjänsten i den utsträckning sådan förlust, fördröjning eller brist orsakas av Force majeure eller annan händelse som står utanför Zimpler kontroll. Om Zimpler, oavsett vad som anges i föregående stycken, skulle anses ansvariga så är Zimplers ansvar gentemot dig eller tredje man begränsat till SEK 1000. Bestämmelserna i dessa Villkor ska inte begränsa Zimplers ansvar vid uppsåt eller grov vårdslöshet eller Zimplers ansvar enligt tvingande lag.

9 Avtalstid och uppsägning

Rätten för dig att använda Tjänsten kvarstår tills dess att någon av parterna säger upp dessa Villkor. Zimpler har dock rätt att säga upp dessa Villkor samt din användning av Tjänsten för det fall du bryter mot dessa villkor. Sådan uppsägning har omedelbar effekt men påverkar inte villkor och skyldigheter för genomförda köp eller insättningar (obetalda fakturor, avgifter etc.) eller rätten att behandla personuppgifter på det sätt som framgår i Integritetspolicyn. Du kan när som helst avsluta Tjänsten genom att kontakta oss. Har du pengar i din Wallet kommer vi att återbetala dessa till dig genom att överföra dem till ditt bankkonto.

10 Ogiltighet

Skulle någon bestämmelse i dessa Villkor (eller del därav) vara ogiltig, ska bestämmelsen anses struken och övriga bestämmelser i Villkoren ska fortsätta att gälla.

11 Villkorsändring

Villkoren kan komma att ändras av Zimpler från tid till annan. Vi kommer att meddela dig två (2) månader innan en sådan villkorsändring träder ikraft. Om du inte skulle acceptera ändringen i Villkoren kan du säga upp avtalet med omedelbar verkan fram till den dag då ändringen träder ikraft. Genom att fortsätta att använda Tjänsten efter att villkorsändringen trätt i kraft godkänner du sådan ändring. Du hittar alltid gällande version av Villkoren på Zimplers webbplats, www.zimpler.com.

12 Övrigt

12.1 Tillstånd

Zimpler är ett betalningsinstitut som är auktoriserat av Finansinspektionen.

12.2 Om du vill klaga

Om du inte är nöjd med Tjänsten som du har använt får du gärna kontakta oss. Du kan även vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se. Vi medverkar i tvistlösningsförandet och följer ARN:s rekommendationer. Du kan även läsa mer om tvist på EU- kommissionens plattform, http://ec.europa.eu/odr. Svensk rätt ska tillämpas på dessa Villkor och tvist ska slutligen avgöras i allmän domstol.

12.3 Kontakt

Kreditgivare är Zimpler AB org. nr. 556887-9984. Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta vår support på webben eller skicka ett brev till vår postadress:

Zimpler AB 
Att: Support
Döbelnsgatan 12 
113 58 Stockholm